מדיניות פרטיות

הצהרת פרטיות 

שימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות. אנא קראי/ בעיון. אנו שומרים על פרטיותך ופרטיך. הנתונים האישיים שנאספים במהלך ביקורים באתרי האינטרנט מעובדים בהתאם להוראות החוק. במקרה של חוסר הסכמה למדיניות הפרטיות – השימוש באתר אסור. איסוף ועיבוד של נתונים אישיים – אפשר ויעשה שימוש בכלים שמאפשרים לעקוב אחר השימוש בתוכן להתאים עבורך תוכן תכנים נוספים ולתזמן אותם.

נתונים אישיים שמסרת מרצונך ובעת הרשמתך, כגון כתובת מייל, הצטרפות לרשימת תפוצה או מספר טלפון על-מנת ליצור שנוכל ליצור או לשמור על קשר. בנתונים האישיים שמסרת יעשה שימוש רק לצורך מתן שירות, פרסום, סקרים וכיו"ב. נמסור את פרטיך רק אם נדרש לכך על ידי רשויות המדינה המורשות ובמקרים בהם הדבר נדרש לפי הדין. על אף האמור לעיל, נהנה רשאי/ם להעביר לצדדים שלישים את המידע שאספנו במקרים הבאים: 

כשתרכוש מוצרים ושירותים מצדדיים שלישים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מפעילי האתר ו/או גומאבי גרופ בע"מ ו/או מי ממפעיליו בצורה שתחייב חשיפת פרטיך. אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לחוק, אם יתקבל צו שיפוטי המורה למפעילי האתר למסור את פרטיך. אם נעביר את פעילות האתר לגורם כלשהו במסגרת הסכם או מיזוג או החלפה ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

נרצה להודיעך על מוצרים ושירותים חדשים ובמקרים נוספים המתאימים לצורך יידועך ובקשת חוות דעתך. אם בשלב מסוים לא תסכימ/י, לא תחפוץ לקבל מאתנו מידע נוסף, תוכל/י להודיע לנו במייל באמצעות בקשת "הסרה מרשימה" המופיע בתחתית כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים או בכתב לת.ד 5160 מעש, מיקוד 4992500 או בטלפון 052-3968282 . מפעיל/י האתר אינו/ם מתחייב/ים ששירותיו/הם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר. 

במידה ותתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה למדיניות פרטיות באתר